XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Ký quỹ và đòn bẩy

10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.

Đòn bẩy linh hoạt từ 1:1 đến 1000:1

Tại XM các khách hàng có thể giao dịch rất linh hoạt với các yêu cầu đặt cọc không thay đổi và đòn bẩy từ 1:1 tới 1000:1.

Yêu cầu ký quỹ và đòn bẩy của XM dựa trên tổng vốn khả dụng trong (các) tài khoản của bạn như được mô tả bên dưới:

Đòn bẩy Tổng vốn khả dụng
1:1 đến 1000:1 5$ - 40.000$
1:1 đến 500:1 40.001$ - 80.000$
1:1 đến 200:1 80.001$ - 200.000$
1:1 đến 100:1 Từ 200.001$ trở lên

Ký quỹ (margin) là gì?

Đặt cọc là số tiền dùng để chi trả cho các rủi ro xảy ra trong quá trình giao dịch của bạn.

Ký quỹ được thể hiện dưới dạng phần trăm của khối lượng giao dịch (Ví dụ: 5% hoặc 1 %), và một lý do duy nhất mà tài khoản giao dịch của bạn luôn cần có tiền là để đảm bảo đủ tiền ký quỹ. Chẳng hạn với khoản ký quỹ là 1%, thì giao dịch 1.000.000$ sẽ yêu cầu một khoản ký quỹ 10.000$.

Đối với Forex, Vàng và Bạc, các lệnh mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cho các lệnh mới bằng hoặc nhỏ hơn số dư đặt cọc khả dụng của tài khoản. Khi phòng ngừa rủi ro, các lệnh có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc dưới 100% vì yêu cầu đặt cọc cho các lệnh phòng ngừa rủi ro bằng 0.

Đối với tất cả các sản phẩm khác, các lệnh mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cho các lệnh mới bằng hoặc nhỏ hơn số dư đặt cọc khả dụng của tài khoản. Khi phòng ngừa rủi ro, yêu cầu đặt cọc cho lệnh phòng ngừa rủi ro bằng 50%. Các lệnh phòng ngừa rủi ro mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cuối cùng bằng hoặc nhỏ hơn tổng vốn trong tài khoản.

Ký quỹ động cho tiền điện tử

Tại XM, đòn bẩy của CFD tiền điện tử có thể thay đổi và tự động điều chỉnh theo khối lượng giao dịch của từng sản phẩm. Nghĩa là khi khối lượng giao dịch của mỗi sản phẩm tăng lên, phần trăm ký quỹ cũng sẽ tăng tùy theo giá trị đòn bẩy động của từng sản phẩm.

Cần lưu ý rằng việc tính toán ký quỹ được thực hiện cho từng sản phẩm giao dịch. Vì vậy khi khách hàng mở nhiều lệnh của nhiều sản phẩm, ký quỹ sẽ được tính toán riêng biệt cho từng sản phẩm.

Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy cách tính đòn bẩy động. Lưu ý rằng các giá trị trong bảng này chỉ mang tính minh họa và không sử dụng để tính toán khi giao dịch.

Các ví dụ:

Lot Phần trăm ký quỹ động Đòn bẩy
0-14 0.2% 500:1
14-43 0.4% 250:1
43-70 2% 50:1
70+ 100% 1:1

Ví dụ 1: Tài khoản với đồng tiền cơ sở là USD giao dịch 10 lot của BTCUSD với giá 65.000 USD.

Lot Phần trăm ký quỹ động Ký quỹ đã sử dụng
10 0.2% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 10 * 1 * 65.000 * 0,2 % = 1.300 USD
Tổng số tiền ký quỹ = 1.300 USD

Ví dụ 2: Tài khoản với đồng tiền cơ sở là USD giao dịch 35 lot của BTCUSD với giá 65.000 USD.

Lot Phần trăm ký quỹ động Ký quỹ đã sử dụng
14 0.2% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 14 * 1 * 65.000 * 0,2 % = 1.820 USD
21 0.4% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 21 * 1 * 65.000 * 0,4 % = 5.460 USD
Tổng số tiền ký quỹ = 7.280 USD

Ví dụ 3: Tài khoản với đồng tiền cơ sở là USD giao dịch 75 lot của BTCUSD với giá 65.000 USD.

Lot Phần trăm ký quỹ động Ký quỹ đã sử dụng
14 0.2% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 14 * 1 * 65.000 * 0,2 % = 1.820 USD
29 0.4% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 29 * 1 * 65.000 * 0,4 % = 7.540 USD
27 2% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 27 * 1 * 65.000 * 2 % = 35.100 USD
5 100% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 5 * 1 * 65.000 * 100 % = 325.000 USD
Tổng số tiền ký quỹ = 369.460 USD

Trong trường hợp đòn bẩy tài khoản thấp hơn giá trị đòn bẩy của sản phẩm được giao dịch, đòn bẩy sẽ giảm xuống để đáp ứng giá trị đòn bẩy tài khoản.

Trong các ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy cách tính đòn bẩy động và nó bị hạn chế theo đòn bẩy của tài khoản. Lưu ý rằng các giá trị trong bảng này chỉ mang tính minh họa và không sử dụng để tính toán khi giao dịch.

Các ví dụ:

BTCUSD

Lot Phần trăm ký quỹ động Đòn bẩy Đòn bẩy tài khoản Đòn bẩy đã dùng Phần trăm ký quỹ động đã dùng
0-14 0.2% 500:1 100:1 100:1 1%
14–43 0.4% 250:1 100:1 1%
43–70 2% 50:1 50:1 2%
70+ 100% 1:1 1:1 100%

Ví dụ 4: Tài khoản với đồng tiền cơ sở là USD, có đòn bẩy 1:100, giao dịch 75 lot của BTCUSD với giá 65.000 USD.

Lot Phần trăm ký quỹ động Ký quỹ đã sử dụng
14 1% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 14 * 1 * 65.000 * 1 % = 9.100 USD
29 1% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 29 * 1 * 65.000 * 1 % = 18.850 USD
27 2% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 27 * 1 * 65.000 * 2 % = 35.100 USD
5 100% Số Lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm ký quỹ = 5 * 1 * 65.000 * 100 % = 325.000 USD
Tổng số tiền ký quỹ = 388.050 USD

Ký quỹ cho Chỉ số chứng khoán, Chỉ số theo lĩnh vực và CFD năng lượng tiền mặt

Tại XM, đòn bẩy cho Chỉ số chứng khoán, Chỉ số theo lĩnh vực và CFD năng lượng tiền mặt tự động điều chỉnh. Đòn bẩy bạn nhận được sẽ là thấp nhất giữa (i) đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn và (ii) đòn bẩy của ký hiệu CFD đang được giao dịch.

Tính toán ký quỹ được thực hiện cho mỗi sản phẩm cơ bản. Điều này có nghĩa là khi bạn mở các vị thế trên nhiều sản phẩm, số tiền ký quỹ được tính riêng cho từng vị thế.

Dưới đây, bạn có thể thấy các ví dụ về cách tính ký quỹ động cho Chỉ số chứng khoán, Chỉ số theo lĩnh vực và CFD năng lượng tiền mặt. Xin lưu ý, những ví dụ này chỉ mang tính minh họa và không nên được sử dụng cho các phép tính giao dịch.

Yêu cầu ký quỹ = [Số Lot * quy mô hợp đồng * giá mở lệnh] / [Mức thấp hơn giữa (Đòn bẩy tài khoản, Đòn bẩy sản phẩm)]

Như công thức trên chỉ ra, đòn bẩy vị thế là giá trị thấp nhất giữa đòn bẩy tài khoản và đòn bẩy ký hiệu cụ thể.

Ví dụ 1: Khách hàng giao dịch 10 lot US30Cash với giá mở lệnh là 34.500 USD, với đồng tiền cơ bản của tài khoản là USD và đòn bẩy tài khoản 200:1. Đồng thời, đòn bẩy cho ký hiệu US30Cash là 500.

Yêu cầu ký quỹ cho vị thế US30Cash (Ví dụ 1) = (10*1*34.500) / 200 = 1.725$

Ví dụ 2: Khách hàng giao dịch 15 lot US30Cash với giá mở lệnh là 34.500 USD, với đồng tiền cơ bản của tài khoản là USD và đòn bẩy tài khoản 888:1. Đồng thời, đòn bẩy cho ký hiệu US30Cash là 500.

Yêu cầu ký quỹ cho vị thế US30Cash (Ví dụ 2) = (15*1*34.500) / 500 = 1.035$

Đòn bẩy (leverage) là gì?

Sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể giao dịch với các vị trí lớn hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Độ lớn của đòn bẩy được thể hiện dưới dạng tỷ lệ, ví dụ 50:1, 100:1, hay 500:1. Giả sử rằng bạn có $1,000 trong tài khoản giao dịch của mình và bạn mở thẻ giao dịch trị giá 500,000 USD/JPY, đòn bẩy của bạn sẽ bằng 500:1.

Làm thế nào mà bạn có thể giao dịch gấp 500 lần số tiền bạn đang có theo ý mình? Tại XM bạn được cấp phép tín dụng ngắn hạn miễn phí bất cứ lúc nào bạn giao dịch trên tiền đặt cọc: điều này cho phép bạn mua một số lượng lớn hơn giá trị tài khoản của bạn. Không có sự cho phép này, bạn chỉ có thể mua hoặc bán với trị giá $1,000 cho mỗi lệnh.

XM sẽ giám sát tỷ lệ đòn bẩy áp dụng cho các tài khoản của khách hàng mọi lúc và có quyền thay đổi tỷ lệ đòn bẩy (ví dụ như giảm tỷ lệ đòn bẩy) căn cứ trên việc độc lập xem xét thận trọng mà không cần thông báo dựa trên từng trường hợp, và/hoặc tất cả các tài khoản của khách hàng mà XM cho rằng cần thiết.

Sử dụng đòn bẩy tại XM

Tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn mở tại XM, bạn có thể chọn đòn bẩy trong phạm vi từ 1:1 tới 1000:1. Các yêu cầu đặt cọc không thay đổi trong cả tuần, không tăng khi qua đêm hoặc vào cuối tuần. Hơn thế nữa, tại XM bạn có thể yêu cầu tăng hoặc giảm đòn bẩy mà bạn đã chọn.

Ưu và nhược điểm của đòn bẩy

Một mặt, bằng cách sử dụng đòn bẩy, thậm chí từ một đầu tư ban đầu tương đối nhỏ bạn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Mặt khác, mức lỗ của bạn có thể trở nên đáng kể nếu bạn thất bại trong việc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.

Điều đó giải thích tại sao XM cung cấp một khoảng giá trị đòn bẩy để bạn lựa chọn mức độ rủi ro ưa thích. Cùng với đó, chúng tôi không khuyến khích giao dịch với mức đòn bẩy gần ở mức 1000:1 vì giao dịch này có mức rủi ro cao.

Ký quỹ còn dư là gì?

Tại XM bạn có thể kiểm soát tình trạng rủi ro theo thời gian thực bằng cách theo dõi số tiền ký quỹ bạn đã sử dụng và còn dư.

Tiền ký quỹ đã sử dụng và còn dư cùng nhau tạo thành vốn khả dụng hiện có của bạn. Tiền ký quỹ đã sử dụng là số tiền bạn cần ký quỹ để thực hiện giao dịch. (ví dụ nếu bạn thiết lập tài khoản của mình với mức đòn bẩy 100:1, số tiền ký quỹ bạn cần là 1% của khối lượng giao dịch). Tiền ký quỹ còn dư là số tiền bạn còn lại trong tài khoản giao dịch, và thay đổi theo vốn khả dụng hiện có trong tài khoản của bạn; Với số tiền ký quỹ còn dư bạn có thể mở thêm các giao dịch, hay có thể gánh chịu các khoản lỗ.

Cảnh báo ký quỹ (margin call) là gì?

Mặc dù mỗi khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn việc theo dõi hoạt động tài khoản giao dịch của mình, XM tuân theo chính sách báo động đặt cọc để bảo đảm rằng những rủi ro lớn nhất có thể xảy ra không vượt quá vốn khả dụng trong tài khoản của bạn.

Ngay khi số vốn trong tài khoản của bạn bị rơi xuống dưới 50% số tiền đặt cọc cần thiết để duy trì các lệnh đang mở của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng gửi cho bạn một báo động đặt cọc cảnh báo rằng bạn không có đủ vốn để duy trì các lệnh đang mở.

Đóng lệnh cưỡng bức (stop out) là gì?

Mức stop-out liên quan đến mức vốn mà tại đó các lệnh đang mở của bạn tự động bị đóng. Đóng lệnh bắt buộc xảy ra đối với tài khoản khách hàng khi khi vốn của tài khoản giao dịch bằng hoặc thấp hơn 20% của yêu cầu ký quỹ.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.